บุคลากรทั้งหมดของโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ระเบียบปฎิบัติ
1. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนใสถานศึกษา 1 จะต้องมีเวลาปฏิบัติิงานครบ 1 ภาคเรียน ยกเว้นกรณีจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริหารโรงเรียน
2. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติิการสอนใสถานศึกษา 1 จะต้องแต่งกายตั้งแต่เส้นผมจรดปลายเท้า และใช้เครื่องแบบนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่แนบมา
3. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติิการสอนใสถานศึกษา 1 ต้งห้ามการการพนันอบายมุข สิ่งเสพย์ติดทุกอย่าง ชู้สาว รวมไปถึงการกระทำที่ผิดคุณธรรมทั้งในและนอกเวลา ปฏิบัติงานอย่างเด็ดขาด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น